Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Steigerhout meubelen Roermond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 59802464;
Afnemer de potentiële afnemer van producten en of diensten van Steigerhout meubelen Roermond.

Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Steigerhout meubelen Roermond tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Steigerhout meubelen Roermond uitdrukkelijk van de hand gewezen Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Steigerhout meubelen Roermond is niet aansprakelijk, noch op grond van de Wet, noch uit Overeenkomst, voor de gevolgen van de natuurlijke werking van de producten, alsmede voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Steigerhout meubelen Roermond zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

Steigerhout meubelen Roermond is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen. Steigerhout meubelen Roermond behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Steigerhout meubelen Roermond het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door Steigerhout meubelen Roermond genoemde ( levering ) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Steigerhout meubelen Roermond bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Steigerhout meubelen Roermond schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de door Steigerhout meubelen Roermond opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

In geval Steigerhout meubelen Roermond de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en of terugname laat het recht Steigerhout meubelen Roermond op schadevergoeding onverlet.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail, fax of brief aan Steigerhout meubelen Roermond te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de Afnemer geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Steigerhout meubelen Roermond zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Steigerhout meubelen Roermond de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Steigerhout meubelen Roermond daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

In afwijking van lid 3 zal Steigerhout meubelen Roermond geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Steigerhout meubelen Roermond kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

In geval van tussentijdse opzegging heeft Steigerhout meubelen Roermond naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

De vorderingen van Steigerhout meubelen Roermond op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Steigerhout meubelen Roermond ter kennis gekomen omstandigheden Steigerhout meubelen Roermond goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Steigerhout meubelen Roermond de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Steigerhout meubelen Roermond bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Steigerhout meubelen Roermond schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Nadat de Afnemer het door hem of haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Steigerhout meubelen Roermond te ontbinden. De Afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Steigerhout meubelen Roermond te melden. De Afnemer dient het product na overleg met Steigerhout meubelen Roermond te sturen naar een door Steigerhout meubelen Roermond vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de Afnemer het product/de producten wenst te behouden. De Afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Steigerhout meubelen Roermond ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Steigerhout meubelen Roermond deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Steigerhout meubelen Roermond het door de Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Steigerhout meubelen Roermond behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Steigerhout meubelen Roermond of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Steigerhout meubelen Roermond schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Steigerhout meubelen Roermond de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Steigerhout meubelen Roermond heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

Steigerhout meubelen Roermond zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Steigerhout meubelen Roermond, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reis uren, reis – en verblijfskosten.

Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reis uren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Als de Afnemer een factuur van Steigerhout meubelen Roermond niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Steigerhout meubelen Roermond op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij, in geval van gebreken de producten desgewenst eerst worden omgeruild. Als de omgeruilde producten eveneens gebreken vertonen, kunnen de producten worden geretourneerd tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.

Wij geven geen garantie geven op kromtrekken en of krimpen van de meubelen of planken.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Afnemer geleverde producten blijven eigendom van Steigerhout meubelen Roermond tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en mist het recht de geleverde producten anders dan na schriftelijke toestemming van Steigerhout meubelen Roermond, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Steigerhout meubelen Roermond heeft voldaan.

Ingeval Steigerhout meubelen Roermond de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Steigerhout meubelen Roermond op schadevergoeding onverlet.

Artikel 13. Overmacht

Indien Steigerhout meubelen Roermond door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

Ingeval van Overmacht heeft de Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Steigerhout meubelen Roermond als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

Steigerhout meubelen Roermond zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

Klachten over de geleverde producten of de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Steigerhout meubelen Roermond.

Indien een klacht gegrond is zal Steigerhout meubelen Roermond de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Steigerhout meubelen Roermond en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.